KONSTYTUCJA CHRONI KAŻDEGO

Konstytucja chroni każdego
List otwarty Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
do parlamentarzystów sejmowej Komisji Zdrowia
oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Szanowny Pan Tomasz Latos
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Szanowna Pani Urszula Rusecka
Przewodnicząca Sejmowej Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

Jesteśmy zawiedzeni, że Obywatelski Projekt Ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się prawie milion osób, po 3 latach „zamrożenia”, ponownie w
dniu 16 kwietnia 2020 roku został przekazany do prac w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i Rodziny. To smutne, że tylko 68 posłów głosowało za szybką
ścieżką procedowania i przeciwko odsyłaniu projektu ustawy do komisji; przecież od momentu złożenia tego projektu do Sejmu było wystarczająco dużo czasu, aby wnieść do niego ewentualne poprawki. Od listopada 2019 roku Sejm obecnej kadencji uchwalił
ponad 40 ustaw, pomijając projekt „Zatrzymaj aborcję”. Nie pomogły w ochronie życia dzieci trzy lata oczekiwania na kolejne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego,
który już w 1997 r. podkreślał, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”1. Głosując w wyborach parlamentarnych w 2014 i w 2019 roku, poparliśmy program wyborczy gwarantujący ochronę życia człowieka od chwili poczęcia aż do
naturalnej śmierci i nie możemy milczeć, gdy w polskich szpitalach każdego dnia zabijanych jest troje dzieci przed urodzeniem. Obecnie, w okresie pandemii
COVID-19, Państwo jest w stanie walczyć o zdrowie i życie każdego obywatela niezależnie od jego wieku i sprawności. Podzielamy jednak pogląd inicjatorki
projektu „Zatrzymaj aborcję”, pani Kai Godek, że: „aborcja to pandemia gorsza niż koronawirus, przynosi więcej ofiar , i wszystkie są śmiertelne”. Projekt Ustawy „Zatrzymaj aborcję” przewiduje zaprzestanie uśmiercania dzieci, u których wykryto lub tylko podejrzewano przed urodzeniem choroby czy wady rozwojowe. Oznaczałoby to ocalenie życia około tysiąca dzieci rocznie. Oczekujemy więc, że komisje sejmowe przyspieszą uchwalenie prawa chroniącego życie dzieci nienarodzonych w większym stopniu niż
to jest obecnie. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia i nie uzależnia tej ochrony od jego wieku lub stanu zdrowia2.
Ustawa z 2016 r. „za życiem” jednoznacznie chroni i troszczy się o dzieci niepełnosprawne w Polsce i wspiera ich rodziny , ale tej prawnej opiece Państwa niestety zaprzecza przesłanka eugeniczna z Ustawy z 7 stycznia 1993 r.4 dopuszczająca w art. 4a pkt 2
prawnie zalegalizowane zabicie dziecka, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże „prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Według danych Ministerstwa Zdrowia z 2016 r., 1042 na 1098 aborcji
dotyczyło właśnie podejrzenia choroby lub niepełnosprawności. Jednocześnie jedynym wykonawcą aborcji ustawodawca uczynił lekarza i towarzyszące mu położoną, których etycznym obowiązkiem powinna być wyłącznie profesjonalna opieka diagnostyczna i
lecznicza nad takim nieuleczalnie chorym, upośledzonym dzieckiem od chwili jego poczęcia przez kolejne etapy jego rozwoju i życia5. Rzecznik Praw Dziecka w Polsce jest zobowiązany przez ustawę, aby stał „na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa”,
precyzyjnie określając, że „dzieckiem jest każda istota od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości”6. Także w aktach prawa międzynarodowego zagwarantowane
są prawa dzieci niepełnosprawnych. Konwencja o Prawach Dziecka w art. 23 uznaje prawa
dziecka niepełnosprawnego do pełni normalnego
życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa7. Sejm RP w dniu 1 sierpnia 1997 r. uchwalił Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych8, w świetle której
niepełnosprawni mają prawo do niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Przysługuje im prawo do pełnego dostępu do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji, prawo do nauki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innych gwarancji i zabezpieczeń społecznych. Polska Konstytucja w art. 68 ust. 3 nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, a w art. 69 gwarantuje pomoc władz publicznych dla osób niepełnosprawnych w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy, nauki oraz komunikacji społecznej9. Prawa dzieci niepełnosprawnych chroni również art. 32. ust. 2 Konstytucji RP, głosząc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny. Abby Johnson, była dyrektor jednej z placówek aborcyjnych kliniki Planned Parenthood, podczas pobytu w Polsce ostrzegała nas przed niebezpiecznym
kompromisem aborcyjnym. Podkreślała, iż eugenika dała początek holokaustowi.  Ks. prof. Stanisław Warzeszak (1958-2017), były sekretarz Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski i dyrektor Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia,
przypominał, że: „żadne prawo, które dopuszczałoby
zabijanie upośledzonych dzieci, nie może być moralne.
Stąd też nie można go bronić i zawsze należy je doskonalić w celu zapewnienia pełnej ochrony każdego życia ludzkiego”. Obyśmy kiedyś nie usłyszeli: „Krew brata twego
głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz
przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę , aby
wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie”
(Rdz 4,10).

Oczekujemy, że wybrani przez nas polscy Parlamentarzyści ustanowią jak najszybciej takie przepisy prawa, które będą realnie chroniły życie dzieci przed narodzeniem. One same nie mogą przecież domagać
się realizacji swojego podstawowego prawa do życia.
Oczekujemy, że Posłowie odrzucą przesłanki eugeniczną i uchwalą ustaw zgodną z obywatelskim projektem
„Zatrzymaj aborcję”, pod którym znajduję
się również i nasze podpisy, i który poparła także
Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE). Prezydent FAFCE Antoine Renard
uważa, że przez przegłosowanie inicjatywy „Zatrzymaj aborcję” Posłanki i Posłowie uczynią z Polski przykład dla Europy.

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich (KSLP):
1. Dr n. med. Elżbieta Kortyczko,
specjalista pediatrii i neonatologii, prezes Zarządu
Głównego KSLP
2. Prof. dr hab. n. med. Alina Midro,
specjalista genetyki klinicznej,
wiceprezes ZG KSLP, prezes Oddziau Podlaskiego KSLP
3. Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan,
specjalista ginekologii i położnictwa,
wiceprezes ZG KSLP i prezes Oddziau Mazowieckiego
KSLP
4. Lek. Grażyna Rybak,
specjalista pediatrii, delegat OM KSLP
5. Lek. Marzenna Koszańska,
specjalista pediatrii, wiceprezes OM KSLP
6. Lek. Maria Kozera,
specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii,
komisja rewizyjna OM KSLP
7. Dr n. med. Stanisław Nitek,
specjalista laryngologii, członek OM KSLP
8. Lek. Katarzyna Nitek,
specjalista pulmonologii, członek OM KSLP
9. Lek. Jadwiga Kazana,
specjalista stomatologii,
prezes „Oddziału Ziemi Radomskiej” KSLP
10. Dr n. med. Alicja Moszczyńska-Kowalska,
specjalista okulistyki, członek OM KSLP
1 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r. (sygn. akt
K 26/96).
2 Art. 38. Zasada ochrony życia, Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
3 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”.
4 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
5 Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 2. Uchwała nadzwyczajnego II krajowego
zjazdu lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r.
6 „Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, w art. 2 w pkt 1, Dz.U.2020.0.141 t.j.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.
7 Dz.U.1991.120.526 – Konwencja o prawach dziecka przyjąta przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
Art. 23. prawa dziecka, Prawa dziecka niepełnosprawnego.
8 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – Uchwała Sejmu RP z 1 sierpnia
1997 r., opublikowana w Monitorze Polskim z 13.08.1997 r. (M.P. 1997
nr 50 poz. 475).
9 Art. 68. Prawo do ochrony zdrowia, Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ŹRÓDŁO NASZ DZIENNIK nr 95 z dnia 24.04.2020 r
strona 5