MEDYTACJA NA PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

Medytacja na pierwszą sobotę miesiąca Tajemnica II radosna

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

 

Z Ewangelii według św. Łukasza:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w
góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a
Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony
jest owoc Twojego łona. Skądże mi to, że Matka
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy
Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się
duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie
Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia”.

(Rozważanie w trzech częściach; po każdej
z nich własna medytacja)

I Maryja z pośpiechem poszła do pewnego miasta,
weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Te dwie niewiasty są do siebie podobne. Łączy je pokrewieństwo,
obie są brzemienne. Maryja weszła w rolę dobrej,
współczującej przyjaciółki, która pragnie pomóc bliźniemu.
„A kto jest moim bliźnim?” Czy tylko krewny? Czy człowiek
mi życzliwy? Maryja wypełnia Prawo Starego Przymierza
– szanuje starszych, okazuje pomoc współplemieńcom.
Ale, jako Matka Zbawiciela, przygotowuje drogę dla
nowego prawa, prawa miłości wobec każdego człowieka. Jezus
w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie poda naukę
o bliźnim – jest nim ten, kto znajduje się blisko ciebie i
jest w potrzebie. W nawiedzeniu spełnione są kryteria miłości starotestamentalnej – miłości rodzinnej, miłości
starszych. I jednocześnie w ukryciu realizuje się miłość
nowotestamentalna: złożony przez Boga w łonie Maryi Jezus
dotyka miłością Jana, którego nosi Elżbieta. To dzieciątko
poruszyło się z radości, bo zostało uwolnione od grzechu –
zbawione i uświęcone. Jan to bliźni Jezusa, któremu Zbawiciel
przychodzi ze zbawczą pomocą. To wszystko dzieje się w
przestrzeni wielkiej tajemnicy i angażuje naszą wiarę. Z tą
wiarą spoglądamy na Maryję, która po wielkim fiat (niech
mi się stanie) została przez Boga zaproszona do udziału
w tajemnicy zbawienia. Uczymy się patrzeć na dzieło
zbawienia realizowane przez Jezusa w takim kluczu:
jest w tym dziele obecna także Jego Matka. Oczywiście, że
Bóg dokonał zbawienia świata sam, bez wysiłku człowieka,
ale jednocześnie to dzieło ma swoją wielką bohaterkę, wybraną
i wezwaną przez Boga do takiej właśnie roli. Bóg
zbawia świat aktem swojej woli i miłości, ale jednocześnie
realizuje się to przez Maryję. Jezus – Zbawiciel promieniuje
na Jana z Niej, swojej Matki,z Jej łona, z Jej życia. I tak
będzie zawsze.

II Błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Anioł Gabriel ujawnił w Nazarecie, że Maryja jest błogosławioną
między niewiastami, a Elżbieta mówi do Niej, że
Dziecię, które nosi w swoim łonie, jest błogosławione. Maryja
jest błogosławiona, gdyż jest Niepokalana, zanim jeszcze
wypowiedziała Aniołowi fiat. Ten stan zostaje utrwalony i
uwznioślony przez to, że w Niej Słowo stało się Ciałem i
Owoc Jej żywota (Jej łona) jest błogosławiony. Co oznacza to zdanie: błogosławiona Matka i błogosławiony Owoc Jej łona? Maryja
została wybrana przez Boga, by w niej ujawniło się piękno
człowieczeństwa wolnego od grzechu, nadto została uświęcona
świętością Słowa wcielonego, czyli Syna Bożego, którego
poczęła i porodziła. W Niej realizuje się po dwakroć
wyjątkowe piękno, niewidoczne gołym okiem, ale złożone
w Niej przez Boga samego. Właśnie to, co w Niej jest ukryte,
jest błogosławione i Ona jest błogosławiona, bo niesie
w sobie tajemnicę Bożą nieznaną nikomu. W takim też sensie Jezus
nazwie błogosławionymi tych, którzy są miłosierni, cisi, prześladowani
z Jego powodu, gdy przyjmują na siebie trud przypodobania się Bogu, w spełnieniu Jego woli i przyjęciu ze względu na Niego trudów
życia. Maryja po zwiastowaniu zostaje nadal ukryta przed
światem, mimo że niesie w sobie największą tajemnicę. To
Anioł Gabriel był w stanie odkryć tę tajemnicę. I Elżbieta,
natchniona przez Ducha Bożego, dostrzega wzrokiem wiary,
że jest w Niej błogosławiony Owoc i że Ona sama jest błogosławiona
między niewiastami. Każdy, kto tak nazywa Maryję, uznaje, że Bóg Ją wybrał do spełnienia wielkiej misji, że w Niej realizuje się Boża
tajemnica i wciąż aktualizuje się w dziejach ludzkości. Maryja
zawsze pozostanie błogosławiona, zawsze przez Nią będą się dokonywać wielkie dzieła Boże.

III Wielbi dusza moja Pana!

Tak zaczyna się wspaniała modlitwa Maryi, nazwana Magnificat. Prawdziwa i dobra modlitwa to w pierwszej kolejności
uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego. To uznanie, że On jeden jest godzien czci i chwały. To wyśpiewanie ku Jego czci swojej radości i
wdzięczności za to, że daje się poznać przez wiarę jako Bóg i Ojciec. „Kiedy nie potrafimy się modlić, wówczas Duch Święty pomaga nam w błaganiach” (Rz 8,26). A gdy On, Duch Święty, już nas napełni
łaską i mocą, to wówczas serce chce niemal wyskoczyć z piersi. Tak jak Maryi, gdy wołała: „Wielbi dusza moja Pana!”. W modlitwie Maryi splatają się ze sobą wersety ze Starego Testamentu. Maryja wyraża
swoją postawą prawdę, że Bóg działał w życiu jej przodków, a oni ku niemu kierowali swoje myśli i serca. Teraz Ona podejmuje się tego dzieła, kontynuuje tę historię dialogu człowieka z Bogiem i przekazuje
ją na dalsze pokolenia. Chwała Boża płynąca z ust człowieka to bardzo ważna jego aktywność. Nie można nie uwielbiać Boga. Nie można
nie wznosić swoich myśli ku niebu, by zawołać: wielbię Cię,
mój Boże! Maryja – oblubienica Ducha Świętego – została
Nim napełniona także na wzór proroków, by wypowiadać prorocze
słowa. Pośród nich są w modlitwie Magnificat także i te: „Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”. Bóg przez Anioła nazwał
Maryję błogosławioną. Nie inaczej czyni stworzenie – błogosławi
Matkę Zbawiciela. I znów nie możemy nie błogosławić Maryi. Zatem lekcją płynącą ze sceny nawiedzenia jest przynaglenie, by uwielbiać
naszego Boga i błogosławić Matkę Syna Bożego

Modlitwa św. Jana Pawła II

O Nieogarniony, nad którym pochyla się Ojciec Przedwieczny
i mówi: „Ty jesteś moim Synem – Jam Cię dziś zrodził”.
O Nieogarniony, nad którym pochyla się Twoja ziemska
Matka i mówi: Ty jesteś moim Synem. Jam Cię, niegodna, zrodziła, przez posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Twoje imię jest Jezus, to znaczy: Bóg,
który zbawia. Przez Matkę wchodzisz w świat, wchodzisz w dzieje człowieka. Ta Matka jest Córką Syjonu, nosi w sobie dziedzictwo Izraela, Twojego Ludu. Jest w Niej świat, który czeka na swojego Boga. Jest w Niej stworzenie, do głębi otwarte wobec swego Stwórcy.
Są w Niej dzieje człowieka na wszystkich miejscach ziemi – także moje dzieje. Najświętsza Dziewico, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, z radością i podziwem śpiewamy wraz z Tobą Magnificat, Twoją pieśń miłości i dziękczynienia Bogu, którego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Wraz z Tobą dziękujemy Bogu za wspaniałe powołanie
katolików świeckich i za to, że powierzył im bogatą misję, wzywając każdego z nich do życia w miłości i świętości, w komunii z Nim samym; za to że posłał ich, aby nieśli światło Chrystusa i by poprzez swoje ewangeliczne życie ogień Ducha Świętego przekazywali całemu światu. Amen.

Warunki nabożeństwa
pięciu pierwszych
sobót miesiąca
w intencji wynagradzającej
Niepokalanemu Sercu Maryi

1. Spowiedź

2. Komunia Święta

3. Część Różańca

4. Piętnastominutowe rozmyślanie
nad wszystkimi tajemnicami
różańcowymi albo nad jedną
wybraną tajemnicą

ŹRÓDŁO NASZ DZIENNIK NR 51 6105 STR. 17