RÓŻANIEC DO GRANIC

7 października , we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej , cała Polska wzdłuż liczącej 3500 km granicy ma zostać opleciona modlitwą różańcową.

 

RATUNEK DLA POLSKI

Małgorzata Bochenek
Ruszył portal internetowy, poprzez który można zgłosić
swój udział w Różańcu Do Granic, wielkim wydarzeniu
zaplanowanym na 7 paź- dziernika br. Potrzebna jest
mobilizacja armii Polaków. Na granicy Polski modlić się
ma milion osób, aby całą Ojczyznę opleść modlitwą
różańcową. Zapisy prowadzone są poprzez stronę www.roza-
niecdogranic.pl. Można się za- pisać indywidulanie lub gru-
powo, wybierając konkretny kościół stacyjny, z którego
chcemy udać się na granicę Polski. Na mapie zamieszczo-
ne zostały te wyznaczone już kościoły stacyjne – na chwilę
obecną jest ich już 230. Pierwsza sobota – 7 października to pierwsza
sobota miesiąca, dlatego chce- my, aby Różaniec Do Granic
stał się wielkim narodowym nabożeństwem pierwszej so-
boty, wynagradzającym Matce Bożej za grzechy przeciwko
Jej Niepokalanemu Sercu. W Fatimie Maryja prosi o nabo-
żeństwo pierwszych sobót mie- siąca, wskazując, że to nabo-
żeństwo jest ratunkiem dla świata – podkreśla Maciej Bo-
dasiński, jeden z organizatorów Różańca Do Granic.
– Chcemy, aby po tym wydarzeniu każdy, kto weźmie w
nim udział, kontynuował nabożeństwo pięciu pierwszych
sobót miesiąca w swojej parafii, by w ten sposób odpo-
wiedzieć na wezwanie Maryi z orędzia fatimskiego – dodaje.
Dlatego też na portalu znalazło się m.in. ABC nabożeń-
stwa pięciu pierwszych sobót miesiąca.
Hasłem zapraszającym do włączenia się w inicjatywę są
słowa: „Ratuj Różańcem Polskę i świat” oraz zdanie wy-
powiedziane przez Maryję przed stu laty w Fatimie: „Na
koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. Zachętą do
podjęcia wyzwania jest również wypowiedź Siostry Łucji: „Nie
ma w życiu problemu, którego nie można rozwiązać za po-
mocą Różańca”. 19 z 22 przygranicznych diecezji podjęło już działania ma-
jące na celu sprawny przebieg wydarzenia. Aby to ogromne
przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne mogło odbywać
się w planowany sposób, powoływani są diecezjalni koor-
dynatorzy. Ich spotkanie ma się odbyć na początku września
w Warszawie. Program wydarzenia Dobiegły też końca prace kon-
sultacyjne nad programem, które z organizatorami pro-
wadziła Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
KEP. Zgodnie z wcześniejszy- mi założeniami 7 października
o godz. 10.30 we wskazanych wszystkich kościołach stacyj-
nych odbędą się konferencje wprowadzające. Następnie od-
prawione zostaną Msze św., a po nich nabożeństwa eucharystyczne. Modlitwa różańco-
wa wzdłuż granicy Polski rozpocznie się o godz. 14.00.
Teksty liturgiczne Komisja zatwierdziła teksty liturgiczne, które będą wyko-
rzystywane podczas Mszy św. w czasie inicjatywy Różaniec
Do Granic. Po naniesieniu stosownych poprawek zatwier-
dziliśmy także teksty na adorację Najświętszego Sakra-
mentu oraz rozważania tajemnic różańcowych. Wszystkie wytyczne zostaną
opublikowane w przygotowanej już do druku specjalnej książeczce.
Zawiera ona również wyjaśnienie merytoryczne całej inicjatywy, jej cel,
przesłanie  tłumaczy ks. bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.
Książeczka liczy kilkadziesiąt stron. Najprawdopodobniej ukaże się jeszcze pod ko-
niec tego miesiąca. 25 sierpnia odbędzie się spotkanie biskupów diecezjalnych na Jasnej
Górze, podczas którego organizatorzy mają przedstawić
program całego wydarzenia,w tym także treść przygotowanej publikacji.
– Ta książeczka będzie dostępna w każdym kościele sta-
cyjnym, bo jest to podręcznik do właściwego i głębokiego
przeżycia wydarzenia Różaniec Do Granic. Wydrukowanych
zostanie 700 egzemplarzy –zapowiada Maciej Bodasiński.
W książeczce jest też zachęta, aby w kościołach w całej Polsce, skąd osoby nie
będą mogły dojechać na granicę, zorganizować tego dnia
modlitwę w duchowej łączności z wydarzeniem. – Zapraszamy też osoby chore do
włączenia swoich cierpień w Różaniec Do Granic – podkreśla Bodasiński.
Do organizatorów można się zgłaszać po plakaty i ulotki,
które mają być gotowe na przełomie sierpnia i września.
Ale już można dokonywać zgłoszeń na zapotrzebowanie.
Należy to uczynić poprzez formularz kontaktowy na uruchomionym portalu.

Źródło Nasz Dziennik nr 190 z 18.08.2017 str.9

http://www.rozaniecdogranic.pl/

KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK ABY PRZECZYTAĆ ARTYKUŁ

ŹRODŁO NIEDZIELA nr 34 str. 12-14